REGULAMIN ŚLUBNEJ PROMOCJI

 

Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem promocji „Ślubna promocja” jest Atelier Korcz, FOTOANNA Fujicolor Serwis, siedzibą przy ul. Żeromskiego 35, 50-231 Wrocław.

2. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 01.10.2017 r. do 20.12.2017 r.

Warunki i zasady udziału w promocji.

1.Każda klientka, która w okresie trwania promocji dokona rezerwacji terminu makijażu ślubnego i dodatkowo dokona rezerwacji makijażu okazjonalnego, dla osoby/osób towarzyszących, na ten sam dzień, ma możliwość skorzystania z promocji z przedziału od 10 % – 20% zniżki, na makijaż ślubny.

2. Promocja upoważnia klientkę do otrzymania rabatu w wysokości odpowiednio 5%, 10%, 15%, 20%, w zależności od ilości osób, które w dniu ślubu skorzystają z makijażu z polecenia Panny Młodej, zgodnie z poniższym wykazem:

-5% – za makijaż okazjonalny lub upięcie dla jednej osoby

-10% – za makijaż okazjonalny lub upięcie dla dwóch osób

-15% – za makijaż okazjonalny lub upięcie dla trzech osób

-20% – za makijaż okazjonalny, lub upięcie dla czterech osób

4. Rabat przyznawany z tytułu promocji jest liczony od ceny makijażu ślubnego i jest odliczany od ceny usługi w dniu ślubu. Dokładna wycena jest podawana po wyborze pakietu.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.

7. Regulamin dostępny na stronie atelierkorcz.com

8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Postanowienia końcowe.

1. Udział w promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem atelierkorcz.com.